Informacje o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Firma Precyzyjne Sp. z o o. Sp.k. bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników. Za pomocą niniejszych informacji o ochronie danych osobowych chcielibyśmy kompleksowo poinformować użytkownika o tym, w jaki sposób postępujemy z jego danymi osobowymi.

Kto jest administratorem danych i z kim mogę się skontaktować?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany poniżej jest Precyzyjne Sp. z o o. Sp.k. . Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych można kierować do następującego biura:

Precyzyjne Sp. z o o. Sp.k.

ul. Powstańców Śląskich 4
42-660 Kalety

Telefon +48 608049518
E-Mail: k.karmanska@odlewyprecyzyjne.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Boris Nicolaj Willm
Resilien[i]T GmbH
Monschauer Str. 12
40549 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 695289 92
E-Mail: dsb.breuckmann (at) resilienit.de

Jakie dane przetwarzamy od użytkownika?

Gromadzimy i przetwarzamy różne dane osobowe użytkowników w zależności od konkretnych sytuacji przetwarzania.

W jakich celach przetwarzamy dane użytkowników i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych lub na podstawie jego wyraźnej zgody.

W celu wypełnienia zobowiązań umownych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub quasi-umownych lub w celu zawarcia umowy, na przykład w celu obsługi klienta lub udzielania odpowiedzi na pytania.
Jeśli użytkownik zgłosi się do nas pocztą lub drogą elektroniczną i przekaże nam swoje dane osobowe, będziemy przetwarzać jego dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania przyszłego stosunku pracy.

Ze względu na uzasadnione interesy

Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, chyba że przeważają interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony jego danych osobowych.

Z zastrzeżeniem decyzji równoważącej podejmowanej w indywidualnych przypadkach, regularnie zakładamy, że nasze uzasadnione interesy przeważają w kontekście poniższej niewyczerpującej listy sytuacji przetwarzania:

 • Wsparcie dla istniejących klientów;
 • Informacje o ofertach usług i produktów, jeśli otrzymaliśmy od użytkownika imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy w związku ze świadczeniem naszych usług i sprzedażą naszych produktów;
 • Optymalizacja naszych ofert i usług;
 • Zapewnienie poufności i integralności naszych systemów informatycznych

Na podstawie zgody użytkownika

Jeśli użytkownik udzielił nam odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w zakresie i na podstawie tej zgody. Zgoda może dotyczyć na przykład przekazywania danych firmom partnerskim, analizy danych użytkownika na potrzeby ukierunkowanych działań reklamowych lub wysyłania newsletterów.

Zgoda jest zawsze dobrowolna. Odmowa wyrażenia zgody lub wycofanie zgody nie będzie miało dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji.

Komu udostępniamy dane użytkowników?

Firmy, agencje i partnerzy Breuckmann Group

Jeśli będzie to konieczne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy lub stosunku podobnego do umowy, przekażemy dane osobowe użytkownika wyłącznie powiązanym z nami firmom lub partnerom i agencjom. Partnerzy i agencje są w szczególności niezależnymi agentami handlowymi zajmującymi się dystrybucją naszych towarów i usług w Niemczech i za granicą. Na przykład, gdy użytkownik kontaktuje się z nami, udostępniamy podane przez niego informacje odpowiedniej spółce regionalnej, aby mogła ona zaoferować użytkownikowi nasze produkty i usługi w zależności od jego potrzeb i regionu, z którego pochodzi zapytanie.

Spółki należące do Breuckmann Group obejmują

 • Breuckmann GmbH & Co KG (Niemcy)
 • PIAD GmbH (Niemcy)
 • Breuckmann Frästechnik GmbH (Niemcy)
 • Precyzyjne Sp. z o o. Sp.k. (Polska)

Procesor

W celu przetwarzania danych użytkownika korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców usług, którym przekazujemy dane osobowe użytkownika, którzy przetwarzają te dane wyłącznie w naszym imieniu i z zachowaniem bezpieczeństwa umownego. Podmioty przetwarzające są również zobowiązane umownie, na przykład do usunięcia lub zwrotu danych po zakończeniu zadania.

2. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze” w niniejszych informacjach o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Kylos

Dostawcą jest Kylos sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź,
(zwana dalej „Kylos”). Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Kylos rejestruje różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Więcej informacji można znaleźć w informacjach o ochronie danych Kylos: https://www.kylos.pl/polityka-prywatnosci/.

Korzystanie z Kylos opiera się na art. 6 ust.
1 lit.
f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej wiarygodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszymi informacjami o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze informacje o ochronie danych wyjaśniają, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Czas przechowywania

O ile w niniejszych informacjach o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również opierać się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
1 lit.
f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej informacji o ochronie danych.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz przekazywania danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF.

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych, oraz z narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Chcielibyśmy podkreślić, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE.

Chcielibyśmy podkreślić, że Stany Zjednoczone, jako bezpieczny kraj trzeci, mają generalnie poziom ochrony danych porównywalny z poziomem w UE. Przekazywanie danych do USA jest wówczas dozwolone, jeśli odbiorca jest certyfikowany zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszych informacjach o ochronie danych.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazywanie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. f RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYCH INFORMACJACH O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, JEGO DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli użytkownik kwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 litr. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszych informacjach o ochronie danych.

Zgoda za pomocą pliku cookie Borlabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę internetową w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie firmy Borlabs, w którym przechowywane są udzielone przez użytkownika zgody lub informacje o cofnięciu tych zgód. Dane te nie są przekazywane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią marketingową Google, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w informacjach o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Czcionki Google (lokalny hosting)

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w informacjach Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może korzystać z Google Fonts w celu jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://pri vacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia do konferencji online. Poniżej wymieniono poszczególne narzędzia, z których korzystamy. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które użytkownik podaje/wprowadza w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Narzędzia konferencyjne przetwarzają również czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik, a także typ połączenia.

Jeśli treści są wymieniane, przesyłane lub dostarczane w jakikolwiek inny sposób w ramach narzędzia, są one również przechowywane na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czat/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje zależą w dużej mierze od polityki firmy danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

TeamViewer

Używamy TeamViewer. Dostawcą jest TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Microsoft Teams

Używamy Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „Ramami prywatności danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz nam aplikację, będziemy przetwarzać powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. b RODO (ogólne rozpoczęcie umowy) oraz – jeśli użytkownik wyraził na to zgodę – art. 6 par. 1 litr. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji użytkownika.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przekazane przez użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
1 lit.
b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.

Rozmowy kwalifikacyjne

W ramach procesu aplikacyjnego oferujemy zainteresowanym stronom możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem narzędzia do wideokonferencji. Umożliwia to bezdotykową interakcję i pokonywanie odległości geograficznych. Materiał wideo lub audio nie jest w żadnym momencie nagrywany ani przechowywany. Kandydaci mogą wyłączyć funkcję kamery z wyprzedzeniem lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może odmówić udziału w rozmowie wideo bez podania przyczyny. W takim przypadku poszukuje się wzajemnie akceptowalnej alternatywy.

W przypadku korzystania z narzędzia do wideokonferencji nie można wykluczyć przesyłania danych do kraju trzeciego (w szczególności do USA). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zgodnie z Art.
Art. 6 ust.
1 lit.
a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji niszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie danych.

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, możesz mieć możliwość dołączenia do naszej puli kandydatów. Jeśli kandydat zostanie przyjęty, wszystkie dokumenty i dane z jego aplikacji zostaną przeniesione do puli kandydatów, aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, o ile nie ma podstaw prawnych do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Status 22.01.2024